Чи наблизилася Сумщина до Європи?

0

До вашої уваги пропонуємо дослідження Індексу Євроінтеграційного Економічного Поступу в Україні за 2014 – 2016 роки в Сумської області від громадської організації «Бюро правничих комунікацій».

Чи наблизилася Сумщина до Європи?

Для проведення порівняльного оцінювання євроінтеграційного економічного поступу регіонів України, під яким розуміється ступінь зближення регіональних економічних систем з ЄС, запропоновано Індекс євроінтеграційного економічного поступу (ІЄЕП). Це інтегральна величина, що відображає перебіг двох відносно відокремлених і водночас взаємопов’язаних процесів: 1) поглиблення торговельно-економічних зв’язків регіонів України з ЄС розраховується на основі одиничних показників, які відображають досягнення першочергових завдань торговельно-економічної інтеграції з ЄС; 2) покращення інституційного середовища для імплементації реформ, передбачених Розділом IV Угоди про асоціацію “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею”, у регіонах України.

Свідченням успішного впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та впровадження поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (УА/ГВЗВТ) у національній економіці слугуватиме не лише відкриття доступу до ринку ЄС, але й його освоєння вітчизняними підприємствами за рахунок стимулювання глибоких зрушень у вітчизняному бізнес-середовищі, підвищення конкурентоспроможності та ефективності українських суб’єктів підприємницької діяльності, зростання обсягу іноземних інвестицій, передусім з ЄС.

Для вимірювання цих процесів запропоновано Субіндекс 1 – Субіндекс  глибини торговельно-економічних зв’язків (СТЕЗ) регіону з ЄС. Він включає показники, що характеризують різні аспекти стану й динаміки торговельних і фінансово-інвестиційних взаємозв’язків між регіонами України та ЄС під впливом інтеграційних процесів.

Для вимірювання якості інституційного середовища для реалізації проєвропейських реформ у торговельно- економічній сфері та управління цим процесом на регіональному рівні запропоновано Субіндекс 2 – Субіндекс інституційної підтримки євроінтеграційного поступу (СІП).

Індекс євроінтеграційного економічного поступу, Субіндекс  глибини торговельно-економічних зв’язків та Субіндекс інституційної підтримки євроінтеграційного поступу вимірюються за шкалою від 0 до 1. Тобто чим вищими є їхні значення, тим більш інтегрованою з ЄС є економічна система області, більш сприятливим є інституційне середовище для реалізації відповідних торговельно-економічних реформ.

Практичне значення Індексу полягає у формуванні аналітичного продукту для місцевих і державних органів влади, міжнародних інституцій, представників громадського сектору та інших зацікавлених осіб, що слугуватиме одночасно стимулом і дороговказом до конструктивних зрушень за рахунок виявлення сильних і слабких сторін регіону в процесі європейської інтеграції та можливості управління ними.

Якими ж стали результати дослідження? За загальними результатами, розповів Володимир Харченко, Сумська область у загальному рейтингу ІЄЕП у 2014, 2015 та 2016 роках зайняла відповідно 13-те, 6-те та 9-те місця. Область показала позитивну динаміку зростання ІЄЕП відносно 2014 року (хоча спостерігається певне зниження показників у порівнянні з 2015 роком). Сумщина має третій результат за абсолютним значенням приросту ІЄЕП за період дослідження (+0,1258), що зумовило зростання рейтингу на чотири позиції.

У базовому 2014 році дослідження область за Субіндексом глибини торговельно-економічних зв’язків перебувала серед найгірших областей, проте потім показала позитивну динаміку зростання значення Субіндексу і перемістилась в середину загальноукраїнського рейтингу у 2015-2016 рр., що і зумовило зростання значення та рейтингового місця ІЄЕП.

Варто відзначити зменшення показника Субіндексу  глибини торговельно-економічних зв’язків у 2016 році до попереднього року (така негативна динаміка зафіксована в 10-ти регіонах), що зумовило певне погіршення значення ІЄЕП та рейтингового місця.

Найбільше на зростання значення Субіндексу глибини торговельно-економічних зв’язків вплинуло зростання саме тих показників, вага яких в загальній структурі Індексу є досить значною: «Індекс внутрішньогалузевої торгівлі з ЄС» (з 0,33 у 2014р. до 0,41 у 2015 та 2016 роках), «Частка накопичених прямих інвестицій нерезидентів з ЄС в області у загальному обсязі накопичених інвестицій області» (з 84,7% у 2014р. до 86,1% у 2015р. та 87,4% у 2016р.), а також поява суб’єктів господарювання промисловості, яким надано право експорту харчової продукції тваринництва до країн ЄС.

За Субіндексом інституційної підтримки євроінтеграційного поступу Сумщина кожного року показує стабільно лідируючі позиції в загальноукраїнському рейтингу та позитивну динаміку зростання показника 2016 року до базового 2014 року (+0,08). При цьому значення СІП у 2016 році в 1,6 раза більше середньоукраїнського значення (0,2797).

Як показало дослідження глибини торговельно-економічних зв’язків, у 2016 році найкращими в області були показники: «1.11. Кількість суб’єктів господарювання промисловості, яким надано право експорту харчової продукції тваринництва до країн ЄС, відносно загальної кількості суб’єктів господарювання, що займаються виробництвом харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів» (4-те місце, 2 суб’єкти), «1.5. Середньорічний темп зростання експорту регіону до країн ЄС (за 2013-2015)» (106,7%, 4-те місце), «1.13. Частка накопичених прямих інвестицій нерезидентів з ЄС в області у загальному обсязі накопичених інвестицій області» (87,4%, 9-те місце).

Найгіршими показниками, за які область отримала значення «0», були «1.14.Частка прямих інвестицій, що надійшли з області в економіку країн ЄС у загальному обсязі інвестицій, що здійснені з області» та «1.15. Індекс інвестиційної відкритості регіону для ЄС». За кількістю схвалених експортерів відносно загальної кількості експортерів товарів область зайняла 22-ге місце (з’явився 1 уповноважений експортер товарів до ЄС).

Інституційна підтримка. Найкращими у 2016 році були показники: «2.12. Кількість об’єктів інфраструктури для розвитку малого та середнього бізнесу відносно кількості малих та середніх підприємств регіону (в області залишилось 12 бізнес-інкубаторів та фондів підтримки підприємництва і Сумщина зберегла 2-ге місце) та «2.13. Кількість проведених презентацій економічного та інвестиційного потенціалу регіону, відносно кількості підприємств регіону» (4-те місце, 8 – презентацій). За Індексом інформаційної підтримки економічного вектору європейської інтеграції регіону, область піднялась з 5-го на 4-те місце.

Найгіршими показниками області (отримано значення – «0») були «Кількість договорів з ЄС про двостороннє співробітництво з питань розвитку сільського зеленого туризму» та «Кількість навчальних поїздок з тематики сільського зеленого туризму до ЄС».

Оцінка дій регіональних органів влади з виконання Розпорядження КМУ від 17.09.2014 р. № 847-р.  та «економічної» частини обласного плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2014-2016 роки є задовільною з урахуванням достатньо високих (відносно інших регіонів) показників Субіндексу інституційної підтримки євроінтеграційного поступу, зокрема:

– в області налагоджена інформаційно-просвітницька діяльність з проведення тематичних заходів (тренінгів, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом), у т.ч. шляхом залучення інших установ (ДП «Сумистандартметрологія», Сумська ТПП);

– зберігається на стабільному рівні система об’єктів інфраструктури для розвитку малого та середнього бізнесу;

– проводяться презентації економічного та інвестиційного потенціалу регіону на регіональному та центральному рівнях, у т.ч. із залученням представників дипломатичних установ, органів і структур ЄС.

Водночас в обласному плані відсутній пункт щодо розвитку сільського зеленого туризму. Хоча ряд тематичних заходів в цьому напрямку в області проводився, в цілому його розвиток знаходиться на низькому рівні (у т.ч. з урахуванням відсутності укладених договорів з адміністративно-територіальними одиницями держав-членів ЄС, відсутності навчальних поїздок до держав-членів ЄС).

Висновки, зроблені за результатами дослідження, та рекомендації, що випливають із висновків. Сумська область у загальному рейтингу ІЄЕП відносно 2014 року піднялась на 4 позиції і займає у 2016 році 9-те місце. Область за період 2014-2016 років показала позитивну динаміку зростання показників Субіндексу глибини торговельно-економічних зв’язків (4 результат за приростом) і перебуває в середині загальноукраїнського рейтингу за цим Субіндексом (14-те місце, в регіональному вимірі область суттєво поступається лише західним областям та Київській області).

Достатньо високі показники Субіндексу інституційної підтримки євроінтеграційного поступу (область перебуває серед лідерів загальноукраїнського рейтингу) в цілому позитивно вплинули на значення ІЄЕП області та його рейтингове місце.

Враховуючи результати аналізу, – показники дослідження за двома складовими ІЄЕП – для забезпечення позитивної динаміки європейської економічної інтеграції в регіоні, подальшого підвищення інтегрального показника ІЄЕП області доцільно рекомендувати розробку та впровадження відповідних заходів на регіональному рівні:

1) Головному управлінню ДФС у Сумській області, Сумській митниці ДФС, ДП «Сумистандартметрологія»:  проведення дерегуляційних заходів, сприяння підприємствам в отриманні відповідних юридичних документів для збільшення частки експорту \ імпорту товарів та послуг до/ з країн ЄС, (у т.ч. отриманні статусу «уповноваженого експортера»), зокрема суб’єктам господарювання, що займаються виробництвом харчових продуктів та напоїв;  проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо митного законодавства, нормативів митного контролю та оформлення товарів, головних етапів проходження митних процесів;

2) Сумській обласній державній адміністрації спільно із Сумською торгово-промисловою палатою, інститутами громадянського суспільства, що проводять діяльність у сфері європейської інтеграції:

підвищення інвестиційної відкритості регіону для ЄС, проведення заходів для створення позитивного інвестиційного клімату (у т.ч. промоція можливостей регіону в структурах та країнах ЄС, підготовка інвестиційних продуктів, сприяння впровадженню інноваційних технологій на підприємствах області); подальше розширення комплексу об’єктів інфраструктури розвитку малого та середнього бізнесу; впровадження комплексу заходів (з відповідним фінансуванням з місцевих бюджетів) щодо розвитку сільського зеленого туризму, у т.ч. сприяння органами влади представникам місцевого бізнесу та галузі туризму в навчальних поїздках до держав – членів ЄС.

Інтерактивна презентація результатів дослідження: https://goo.gl/naoUQV

Коментувати

23 січня 2019
22 січня 2019